GROWE – skaitytojų ugdymas auginant emocinį intelektą

Projekto tikslas – ugdyti mokytojų mokytojų, o vėliau ir mokytojų, kompetencijas, kad būtų užtikrinti mokinių raštingumo ir emocinio mokymosi poreikiai. Siekdama šio tikslo, GROWE komanda parengs integruotą raštingumo ir socialinių-emocinių įgūdžių ugdymo modelį, paremtą kokybiškų, autentiškų šiuolaikinės vaikų ir paauglių literatūros tekstų (ne mokyklinių vadovėlių) naudojimu.

Dalykinis raštingumas

… tai skaitymo, rašymo bei bendravimo ypatumai, būdingi konkrečiam dalykui. Jie apima mąstymo būdus, įgūdžius bei įrankius naudojamus to dalyko ekspertų.

Dalykinis raštingumas pabrėžia pagrindinių žinių, gebėjimų ir kalbos, būdingos konkrečioms mokslo disciplinoms, įsisavinimą.

Socialiniai-emociniai įgūdžiai

… tai gebėjimai reguliuoti savo mintis, emocijas ir elgesį, išmokstant atpažinti ir valdyti savo emocijas, užmegzti gerus santykius ir priimti atsakingus sprendimus.

Yra nustatytas aiškus ryšys tarp socialinės bei emocinės mokyklos kultūros ir mokinių pasiekimų, rezultatų bei lankomumo.

Projekte GROWE siekiama sujungti šiuos du elementus, parengiant mokymo programą įvairių dalykų mokytojams. Ši programa parengtų mokytojus ugdyti mokinių dalykinį raštingumą ir socialinius emocinius įgūdžius. GROWE siekia sukurti veiksmingą priemonę ir sudaryti mokytojams profesinio tobulėjimo galimybes, tuo pačiu padedant mokiniams siekti akademinės sėkmės.

Uždaviniai

5
Padidinti partnerių organizacijų kompetencijas tobulinant mokytojų kompetencijas, kad jie galėtų sėkmingai ugdyti mokinių raštingumą ir socialinius-emocinius įgūdžius;
5
Parengti ir išbandyti kvalifikacijos tobulinimo programą (mišraus mokymosi forma), siekiant ugdyti mokinių raštingumą ir tenkinti socialinius – emocinius poreikius;
5
Parengti gerosios patirties priemonių rinkinį (atvirą ir visiems prieinamą), siekiant įkvėpti mokytojus naudotis veiksmingomis strategijomis, ugdančiomis mokinių raštingumą ir socialinius bei emocinius įgūdžius.

Tikslinės Grupės

Mokytojų Mokytojai

12 mokytojų mokytojų bus parengti įgyvendinti mokytojų profesinio tobulinimo programą, orientuotą į dalykinį raštingumą bei socialinius-emocinius įgūdžius.

Įvairių Dalykų Mokytojai

100 įvairių dalykų mokytojų iš 4 šalių patobulins profesines kompetencijas, susijusias su raštingumo bei socialinių-emocinių įgūdžių ugdymu klasėje, dirbant su įvairaus amžiaus vaikais.

Mokiniai

2500 mokinių patobulins dalykinį raštingumą bei socialinius-emocinius įgūdžius, dalyvaudami įprastame mokymosi procese klasėje

Mokyklos

4 mokyklos integruos šią praktiką mokyklos mastu, kad patobulintų dalykinį raštingumą bei socialinius-emocinius įgūdžius ir taip padėtų savo mokiniams siekti akademinės sėkmės bei asmeninio augimo.